волатиле медиа ни носи музика пред очите 
факти пред светското внимание 
приказни до гладната публика 
во секое време секаде  
сѐ што е потребно

0101
Мисија

Откри приказни. Одсонувај инспирирани медиуми со креативен пресврт кој обземат, информират и забавуват. Изненади го гледачот.

0202
Формат

Предвиди ги вкусовите. Одново процени го односот меѓу купувачот и продавачот. Измисли ја иднината.

0303
Технологија

Ослободи се од границите. Гледај на телевизијата, филмовите и веб страните како средства за легитимна цел. Промени го својот свет.